Day: September 28, 2017

กุญแจล็อคบ้าน

ประวัติความเป็นมาของการประดิษฐ์ กุญแจล็อคบ้าน

ประวัติความเป็นมาของการประดิษฐ์  กุญแจล็อคบ้าน

นักประวัติศาสตร์ไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นที่ไหน มีข้อสันนิษฐานว่ากุญแจกลไกลูกแรกทำด้วยไม้มีการพัฒนาโดยอิสระในหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกัน เช่น จีน เปอร์เซีย อียิปต์ แอสซีเรีย (Assyria) กรีก และโรมัน จากหลักฐานบนภาพวาดเฟรสโกในวิหารอียิปต์โบราณแสดงให้เห็นว่ากุญแจไม้ถูกใช้มาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อน บางแหล่งอ้างว่ามีการใช้กุญแจหลากหลายประเภท เช่น padlock (กุญแจสายยู) door lock, cylinder lock, pin lock, pin-tumbler lock, cylinder pin-tumbler lock, Yale lock ฯลฯ ระบบกุญแจที่รู้จักครั้งแรกเป็นกุญแจแบบพิน (pin lock) โดยจะมีพินไม้ซึ่งจะตกลงมาในรูบนไม้ขัดแตะประตูตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้ไม้ขัดแตะเลื่อนไม่ได้ Read more